Odovzdanie bytu

  • po podpise zmluvy o prevode vlastníctva a uhradení kúpnej ceny zašle predávajúci najneskôr do 10 kalendárnych dní výzvu na prebratie bytu.
  • Odovzdanie bytu na základe preberacieho protokolu