Zmluva o prevode vlastníctva bytu

  • podpis zmluvy o prevode vlastníctva bytu do 15 kalendárnych dní od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
  • úhrada 2.splátky kúpnej ceny /rozdiel medzi kúpnou cenou a 1.splátkou/
  • predávajúci v termíne do 10 kalendárnych dní po uhradení kúpnej ceny podá návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v Bratislave